Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) és Adatvédelmi tájékoztató

A Honlap üzemeltetőjének adatai

Ez az ÁSZF és Adatvédelmi tájékoztató az „szjbevallas.hu” honlap – továbbiakban honlap – valamint az elektronikus „@szjabevallas.hu” végződésű postafiókok – továbbiakban postafiókok – tartalmára, azok felhasználására vonatkozó adatvédelmi információkat és a honlap és elektronikus postafiókok felhasználásával kapcsolatos Általános Szerződéses Feltételeket tartalmazza.

Az szjabevallas.hu internetes honlap (továbbiakban honlap) üzemeltetője az Ecocreative Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság – továbbiakban Megbízott.

 

Megbízott

címe: 1116 Budapest, Fegyvernek utca 8. 7. em. 77.;

cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-048911;

faxszáma: 06 21 311 1520

központi e-mail címe: iroda@szjabevallas.hu

Megbízott bankszámlaszáma: 11711003-21461723-00000000

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében a Megbízott adatkezelőnek minősül, a honlapon keresztül gyűjtött azonosítható személyes adatok tekintetében elkötelezett amellett, hogy a honlap látogatóinak személyiségi jogait megvédje.
A honlap használatával és az azonosítható személyes adatainak megadásával a honlap látogatója beleegyezését adja, hogy ezeket az adatokat a jelen adatbiztonsági nyilatkozatban és Általános Szerződéses Feltételeknek foglaltaknak megfelelően Megbízott felhasználja.

 

A Megbízás módja, tartalma:

A honlap látogatója a honlapon a http://szjabevallas.hu/bevallas/ oldalon ott található adatlap mezők kitöltésével és elküldésével a megbízza a Megbízottat, hogy részére a 2018-as évre vonatkozó Személyi jövedelemadó (SZJA) bevallását készítse el. Megbízó írásos megbízásának minősül a http://szjabevallas.hu/bevallas/ adatlapok mezőinek kitöltése és online elküldése.

 

A megbízás elfogadása:

Megbízott a Megbízást akkor fogadja el – akkor jön létre Megbízási jogviszony – ha Megbízó a Megbízási díjat Megbízott 11711003-21461723-00000000 számú bankszámlaszámára átutalja és az Megbízott bankszámlaszámán maradéktalanul jóváírásra került.

 

A Megbízás tárgya:

Megbízott vállalja, hogy Megbízó írásos megbízása alapján elkészíti 2018-as évre vonatkozó Személyi jövedelemadó bevallását. A Megbízás tárgya, a bevallás elkészítése kiterjed az erre rendszeresített, hivatalos 1853-as nyomtatvány (továbbiakban nyomtatvány) kitöltésére és Megbízó részére elektronikus – Megbízó által a honlapon megadott – e-mail címre megküldésére.

A Megbízás Megbízott a nyomtatványt a Megbízó által nyújtott adatok és dokumentumok (továbbiakban együttesen adatszolgáltatás) alapján készíti el.

Megbízott általi adatszolgáltatásnak minősül a honlapon megadott, illetve postafiókon megküldött továbbá a 06 21 311 1520 fax számra küldött és nyújtott adat közlése, megküldése.

 

A megbízás határideje:

Megbízó a megbízást 5 munkanapon belül – Megbízási határidő – vállalja teljesíteni. Megbízó és Megbízott kifejezetten rögzítik, hogy a határidő a Megbízási díj Megbízott számláján történő jóváírását követő napon kezdődik.

A Megbízás határidőre történő teljesítésének feltétele, hogy Megbízó valamennyi dokumentumot, adatot Megbízott rendelkezésére bocsásson.

Amennyiben Megbízott a Megbízó által megadott adatok, információk pótlására, kiegészítésére, módosítására, megküldésére hívja fel Megbízót, mindaddig a vállalási határidő meghosszabbodik, ameddig a Megbízó a kért adatszolgáltatásnak eleget nem tesz. Megbízó és Megbízott rögzítik, hogy ezen meghosszabbodott határidő nem számít Megbízó késedelmes teljesítésének, az ebből fakadó esetleges károkért Megbízottat felelősség nem terheli.

Megbízó kizárja felelősségét a nyomtatvány 2019. év május hó 20. napjára történő elkészítéséig. Megbízó és megbízott rögzítik, hogy a Megbízás határideje nem igazodik a bevallás és a nyomtatvány megküldésének aktuális (2019-ben 2019 év május hó 20. napja) határidejéhez.

Megbízó tudomásul veszi, hogy Megbízónak nem feladata és nem vállal felelősséget a nyomtatványnak a Megbízó által a Nemzeti Adó – és Vámhivatal felé történő benyújtásáért, Megbízó elfogadja, hogy az saját hatáskörébe tartozik.

 

A Megbízás díja:

 • A megbízási díj 3.990 Ft (azaz háromezer-kilencszázkilencven forint), amennyiben Megbízónak csak Magyarország területéről származik jövedelme. Amennyiben Megbízottnak más olyan országból származó jövedelme is van, amely a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények hatálya alá esik, akkor annak SZJA bevallásban történő elszámolása országonként további 3.990,- Ft (azaz háromezer-kilencszázkilencven forint).
 •  

   

  Adatszolgáltatás és Adatgyűjtés, Megbízó és Megbízott felelőssége:

  A honlapon az adatszolgáltatás célja az adatot szolgáltató felé a Megbízás ellátása. Megbízó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a honlapra látogatók saját maga és önként adja meg adatait a Megbízás ellátásának érdekében.

  Megbízó és Megbízott kifejezetten rögzítik, hogy a Megbízás ellátásához a Megbízott által nyújtott és szolgáltatott adatok maradéktalan és hiánytalan nyújtása szükséges.
  Megbízott kifejezetten kizárja felelősségét a Megbízó által hiányosan, nem megfelelően, hamisan, tévesen nyújtott adatokért, az azokból származó, Megbízót terhelő károkért, szankciókért.
  Megbízó a Megbízott által szolgáltatott adatok valódiságát nem vizsgálja felül, azokat a Megbízás teljesítésekor a Megbízó által közölt formában és tartalommal használja fel.

  Amennyiben Megbízott vélelmezi, hogy valamely Megbízó által szolgáltatott adat valótlan, hiányos, téves, jogosult erre Megbízó figyelmét felhívni és Megbízótól az adatszolgáltatást újra kérni, szükség esetén a helyes adatokat bekérni, mindez azonban Megbízottnak nem kötelezettsége.

  Megbízó felelősséget vállal a Megbízás ellátása során az által hibás teljesítés okán Megbízót érő károkért, az alábbiak szerint:

  Amennyiben a Megbízás tárgyát képező bevallást helyes és teljes adatszolgáltatás ellenére igazolhatóan hibásan készítette el, a hibát díjmentesen kijavítja, a bevallást külön díj felszámítása nélkül újra elkészíti.

  Amennyiben a Megbízót a Megbízási díjat meghaladó kár, szankció éri, és amely bizonyíthatóan Megbízott hibás teljesítéséből fakad, Megbízó tevékenységére vonatkozó kötelező felelősségbiztosítása terhére az okozott kárt – a felelősségbiztosításban foglaltak szerint – a biztosító Megtéríti.
  A kár megtérítésének feltétele a biztosító eljárása.

  Megbízott kijelenti, hogy tevékenységére vonatkozóan szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik.

   

  Az adatok felhasználása:

  A Megbízó által megadott személyes adatokat Megbízott kizárólag arra a célra használja fel, amelyre azt a Megbízó az adatgyűjtéskor megadta (vagy amely az adatgyűjtés körülményeiből nyilvánvaló volt). Az információkhoz csak a Megbízó megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársai férhetnek hozzá.

   

  Az adatok harmadik felekkel történő megosztása:

  Adatkezelési politikája értelmében Megbízott nem oszt meg személyes információt harmadik felekkel, kivéve, ha azt törvény írja elő, ha a honlap látogatója kifejezetten kéri, vagy ha az a jelen részben részletezettek szerint szükséges.

   

  Adatkezelés és Adatfeldolgozás:

  A Megbízottal közölt személyes adatokat bizonyos esetekben Megbízott megosztja a vele együttműködő vagy nevében eljáró harmadik felekkel, ha ez szükséges azon cél eléréséhez, amelynek érdekében a Megbízott az adatokat közölte.

  Megbízott az adatszolgáltatás keretében kapott adatokat a Megbízás teljesítése érdekében egyéb adatkezelőkkel vagy adatfeldolgozókkal jogosult megosztani, de csak abból a célból, hogy a Megbízást teljesítse.

  Megbízott ezen harmadik feleket, az adatok kezelésében és feldolgozásában részt vevőket köteles a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé bejelenteni.

  Megbízó tudomásul veszi, hogy a honlapra történő adatfeltöltéssel kifejezett hozzájárulását adja az adatok ilyen jellegű továbbításához, megosztásához.

  Megbízott honlapjának egyes linkjei olyan weboldalakra mutathatnak, amelyeket nem Megbízott üzemeltet, így nem a honlapon ismertetett adatbiztonsági szabályoknak megfelelően üzemeltetnek.

  A honlap adatbiztonsági szabályai nem irányadók azon weboldalak tekintetében, amelyeket a látogató a honlapon megadott, nem a www.szjabevallas.hu honlapra, vagy valamely aloldalára irányító link segítségével látogat meg. A honlap látogatóinak saját felelőssége, hogy az adott weboldalon azonosítható személyes adatokat megad-e.

   

  Adatbiztonság:

  A megadott személyes adatok elvesztése, módosítása, megsemmisítése vagy az azokkal történő visszaélés megakadályozása érdekében Megbízott általánosan elfogadott technológiai és működésbiztonsági szabványokat vezetett be, azonban nem tud védelmet garantálni minden ilyen jellegű esemény elkerülésére.

   

  Információkhoz való hozzáférés:

  Személyes adatok megőrzése esetén Megbízott nem vállal felelősséget az adatok folyamatos pontosságának ellenőrzéséért. Ha Megbízott arról kap tájékoztatást, hogy a honlapon keresztül közölt adatokban változás következett be, az azonosított látogató által megadott friss információk alapján lehetőség szerint elvégezi a megfelelő módosításokat. E módosítások elvégzése ugyanakkor Megbízottnak nem kötelezettsége.

  Ha Megbízott ellenőrizni szeretné a honlapon keresztül közölt információkat, azt jelezze az iroda@szjabevallas.hu címen és Megbízott biztosítja a hozzáférést. A vonatkozó jogszabályok szerint Megbízott a hozzáférési igényért díjat számíthatunk fel.

   

  Adatvédelmi nyilatkozat és tájékoztató hatálya:

  Az Ecocreative Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatbiztonsági nyilatkozatot és tájékoztatót, illetve Általános Szerződéses Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítsa.

  A honlapot üzemeltető NAIH nyilvántartási száma: NAIH-84936/2015.

  Adatkezelés megnevezése: “egyéb. Ügyfelek számára SZJA bevallások készítéséhez az bevalláshoz szükséges adatok, információk beszerzése, melyet az ügyfél az oldalon űrlapon, illetve általa feltöltött vagy megküldött dokumentumban ad meg önként. ” megnevezésű adatkezelés

  Amennyiben további tájékoztatásra van szüksége adatainak kezeléséről, adatbiztonsággal kapcsolatos további kérdéseivel forduljon hozzánk az iroda@szjabevallas.hu e-mail címen.